دنبال "مخاطب خاص" نوشته هایم نباشید.........ارزش "خاص" بودن را نداشت....
فردا برا تغيير رشته امتحان دارم . 

برام دعا كنيد.

بايد حتما قبول شم....


+ امتحان خوب بود.قبول ميشم.

سه شنبه ۵ شهریور۱۳۹۲ 23:9 |- نسترن (رز مشكي) -|

قالب های سجاد تولز